Konwent Organizacji Związków i Stowarzyszeń Rodzimowierczych

obrzedSystem instytucjonalny Zachodniosłowiańskich Wspólnot powinien być systemem prostym a zarazem tak sformułowanym by dawał każdej Rodzimowierczej organizacji czy związkowi wyznaniowemu jednakowe szanse. Wynika to przede wszystkim z faktu, że współczesne  Rodzimowierstwo, samo w sobie jest zróżnicowane ze specyficzną strukturą organizacyjną znajdującą się w ciągłym rozwoju. W związku z tą specyfiką, specyficzna być powinna nadrzędna organizacja którą ja określam Konwentem  (Gromadą) Organizacji i Stowarzyszeń Rodzimowierczych.

Obecnie Rodzimowierstwo w Polsce jest od początków lat 90-tych XX wieku tak zróżnicowane, jak zróżnicowane jest społeczeństwo Polskie i to nie tylko pod względem wyznaniowym ale też socjalnym i politycznym . Brak wzajemnego często zrozumienia prowadzi do rozproszenia sił i koncentrowania się nie na tym co najważniejsze a na osobistych często chorych ambicjach. W tej sytuacji widzę konieczność powołania dachowej wspólnoty, która dążyła by do udoskonalenia systemu instytucjonalno-decyzyjnego, tak, aby był on lepiej przystosowany do rozwoju Rodzimowierstwa nie tylko w Polsce ale też sąsiadujących z naszym krajem państw przynależących do tzw. kręgu kultury Słowiaństwa zachodniego !

Jak zdefiniować Konwent Rodzimowierczy?

Najogólniej można powiedzieć, że powinno to być zrzeszenie Organizacji, Stowarzyszeń, Związków wyznaniowych oraz innych zarejestrowanych podmiotów w harakterze podmiotu decydującego, a także krajowych osób fizycznych i prawnych z różnych państw słowiańskich w harakterze podmiotu doradczego utworzonego w celu realizowania zadań określonych przez podmiot decydujący lub gremium.

Mając na uwadze status prawny organizacji i Stowarzyszeń czy Związków Rodzimowierczych należy zwrócić uwagę na konieczność zawarcia w przyszłym statucie ważnych zapisów ustanawiających konkretny podmiot na konkretny okres jako organ wykonawczy. Stanowi on dla pozostałych członków w okresie zarządzania przez dany podmiot decydujący i zobowiązujący obszar prawa i pozwala na podejmowanie przez niego  wiążących decyzji w imieniu wszystkich członków Konwentu. Decyzje te stają się prawem stanowionym organizacji dachowej (mogą one dotyczyć zarówno jej wewnętrznego funkcjonowania (prawo wewnętrzne organizacji), jak i odnosić się do grup (podmiotów) członkowskich organizacji (prawo pochodne, wtórne organizacji)


Kolejną ważną dla ustalenia charakteru prawnego Konwentu Organizacji, Związków i Stowarzyszeń Rodzimowierczych kwestią jest podmiotowość prawna tej organizacji na arenie krajkowej oraz międzynarodowej. Wyznacza ją statut przyjęty przez  Organizacje, Związki,  Stowarzyszenia oraz osoby indywidualne będące członkami założycielskimi.

Na Konwent Organizacji, Stowarzyszeń i Związków Rodzimowierczych należy patrzeć przede wszystkim z perspektywy organizacji narodowo-etnicznej ale też jako typowej federacji lub konfederacji wspólnot Rodzimowierczych .

Konwent powinien być postrzegany jak „świątynia” zbudowana w oparciu o cztery filary określone na fundamencie postanowień starszyzny rodowej, zgromadzonej na II Rodowym Słowiańskim wiecu w Kobryniu na Białorusi (7 sierpnia 2004 r.), która mówi, że:
do rodzimej słowiańskiej wiary należą osoby które:
– etnicznie należą do ludów słowiańskich (są pochodzenia słowiańskiego)
– szanują tradycyjne słowiańskie obyczaje, kulturę, język i Wiarę
– uznają rodzimowierczy światopogląd
– aktywnie sławią odwiecznych Słowiańskich Bogów

Zasady współorganizacyjnego prawa:

1. Zasada nadrzędności nad prawem podmiotu członkowskiego
2. Zasada bezpośredniej skuteczności

1. Zasada nadrzędności prawa współorganizacyjnego nad prawem Organizacji, Stowarzyszenia czy Związku Wyznaniowego oznacza, że w sytuacji konfliktu pomiędzy treścią rozporządzenia wspólnotowego a postanowieniami prawa podmiotu, prawo wspólnotowe ma pierwszeństwo zastosowania. W takiej sytuacji organ podmiotu stosujący prawo (np. zarząd, rada nadzorcza czy kościelna) musi oprzeć swoją decyzję na rozporządzeniach zarządzającego gremium wykonawczego Konwentu. Nie oznacza to bynajmniej, że decyzje członków , które pozostają w sprzeczności z prawem wspólnotowym nie obowiązują lub są nieważne dla członków podmiotu jakim jest dana organizacja, Związek czy Stowarzyszenie. Prymat dotyczy tylko stosowania zarządzenia (np. podejmowanie wiążących decyzji) które mają wpływ na ogólnopolskie czy ogólnorodowe struktury Rodzimowiercze. Decyzje prawa organizacyjnego będą miały w dalszym ciągu zastosowanie w sprawach dotyczących tylko i wyłącznie danej wspólnoty.

2. Zasada bezpośredniej skuteczności oznacza, że prawo wspólnotowe może nadawać wprost pewne prawa jednostkom, podmiotom lub nakładać na nie określone obowiązki, bez konieczności jakichkolwiek dodatkowych działań podmiotu członkowskiego (np. Związku Wyznaniowego). Osoby fizyczne lub prawne będące członkiem podmiotu Konwentu mogą w sprawach spornych powoływać się na decyzje Konwentu. Dla zabezpieczenia się przed nadużyciami czy nieumyślnym złamaniem przepisów prawa państwowego zarządztający w danym okresie Konwentem podmiot musi swoje decyzje konsultować z wybieraną zgodnie ze statutem radą nadzorczą.

Przewodnictwo Konwentu

Przewodnictwo Konwentem to okres, w którym Zarejestrowana Organizacja, Związek Wyznaniowy czy Stowarzyszenie zwane „podmiotem KROSiZW”, przewodniczy posiedzeniom zarządu oraz reprezentuje Konwent na zewnątrz ( w tym na arenie międzynarodowej) w okresie swego przewodnictwa.
Przewodnictwo jest pełnione przez okres (pół lub roczny w zależności od statutui założeń członków organizatorów), rotacyjnie przez wszystkich członków Konwentu w ustalonej wcześniej kolejności. Przedstawiciel organizacji podmiotowej aktualnie sprawującej prezydencję jest automatycznie przewodniczącym konwentu i reprezentuje zarząd a przy tym Konwent wewnątrz i na zewnątrz struktur organiozacyjnych. Organizuje pracę Zarządu oraz Rady nadzorczej, ustala porządek obrad a także pełni rolę pośrednika w wypadku konfliktu interesów między członkami Konwentu. Przewodniczącemu pomaga przewodniczący Rady Nadzorczej oraz gremium doradcze złożone z przyszłego i byłego przewodniczącego. Ta forma współpracy („Tryglav”) może zapewnić element ciągłości w pracy zarządu.

W okresie przewodnictwa, członek przewodniczący gromadzie (konwentowi) ma okazją nie tylko wykazać się swoimi zdolnożciami organizacyjnymi ale też zbierać doświadczenie oraz w szczególny sposób wypromować swoje Stowarzyszenie oraz jego światopogląd czy to przez organizację świąt Rodzimowierczych czy festynów lub innych wydarzeń o harakterze odpowiadającym profilowi zarządzającej Konwentem w danym okresie organizacji i filozofi Rodzimowierstwa

Finanse

Projekty wymagające dużego nakładu finansowego powinny być finansowane ze wspólnego źródła jakim może być „skarb rodowy”.
W tym celu są dwie możliwości wzajemnie się nie wykluczyjące:

1. Składki członkowskie
2. Fundacja Rodzimowiercza

1. Składki członkowieksie

Składki członkowskie to obowiązkowe wpłaty członków stowarzyszenia na rzecz stowarzyszenia. Zbierane są zarówno w stowarzyszeniu rejestrowanym w KRS, jak i w stowarzyszeniu zwykłym rejestrowanym w starostwie

W myśl art. 2. Ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dn. 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) „stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych”. Nie znaczy to, że stowarzyszenie nie może posiadać majątku, niezbędnego do realizacji swoich celów. Ustawa określa składniki majątku, a jednym z nich są składki członkowskie. Art. 33 Ustawy ujmuje to tak: „Majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej”. Informacje o sposobie uzyskiwania składek członkowskich (czyli o tym kto ustala, zmienia ich wysokość, kto je zbiera itp.) muszą być umieszczone w statucie stowarzyszenia – więcej czytaj tutaj: (http://informatorium.ngo.pl/x/443698;jsessionid=BA3A18E24056D627AD6AFB12F77C2EDE?site_id=339464)

Płacenie składek członkowskich jest jednym z najważniejszych obowiązków członków stowarzyszenia, a uchylanie się od tego obowiązku może być powodem wykluczenia z grona członków stowarzyszenia. Z obowiązku uiszczania składek członkowskich z reguły (zwyczajowo) zwalniani są tzw. członkowie honorowi stowarzyszenia (czyli osoby zasłużone dla organizacji; informację o tym kto może zostać takim członkiem i jakie są zasady nadawania takiego tytułu określa statut).

Stowarzyszenia zwykłe (rejestrowane w starostwie na podstawie regulaminu) mogą pokrywać koszty swoich działań wyłącznie ze składek członkowskich (art. 42 ust. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

2. Fundacja Rodzimowiercza
(źródło: Wikipedia.org)

Forma prawna organizacji pozarządowej, której istotnym substratem jest kapitał przeznaczony na określony cel oraz statut zawierający reguły dysponowania tym kapitałem. Fundacje są po stowarzyszeniach drugą co do popularności formą prawną wśród organizacji pozarządowych.

Fundacja jest zakładem (osobą prawną typu zakładowego), a więc – w odróżnieniu od np. stowarzyszeń, związków zawodowych, partii, samorządów zawodowych i innych korporacji – nie ma członków (jest bezosobowa). Jest przez to bardziej niezależna niż korporacja od osób fizycznych, o celu, majątku, zasadach działania decyduje jej twórca. W związku z tym – zgodnie z dotychczasowym orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego – nie zaliczano fundacji do organizacji społecznych, co uzasadniano właśnie tym, że fundacja nie jest korporacją obywateli, ale wyodrębnioną masą majątkową (Postanowienie NSA w Warszawie z dnia 12 stycznia 1993 r.; I SA 1762/92, ONSA 1993/3/75). W związku z tym odmawiano fundacjom np. prawa uczestnictwa w postępowaniach administracyjnych na prawach strony (które to uprawnienie organizacjom społecznym przyznaje art. 31 Kodeksu postępowania administracyjnego), czy też prawa do składania skarg do sądów administracyjnych w sprawach dotyczących innych osób (uprawnienie przyznane organizacjom społecznym na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Ostatnio jednak pogląd ten został przełamany przez uchwałę siedmiu sędziów NSA, w której stwierdzono, iż także fundacjom przysługuje status organizacji społecznych (Uchwała 7 sędziów NSA z dnia 12 grudnia 2005 r.; II OPS 4/05).

W Polsce podstawowym aktem prawnym regulującym problematykę fundacji, ich zakładania i funkcjonowania jest ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r., nr 46, poz. 203 z późn. zm.).

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Rodzimowierstwo i oznaczony tagami , , , , , , , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

10 odpowiedzi na „Konwent Organizacji Związków i Stowarzyszeń Rodzimowierczych

 1. Anonim pisze:

  Słowianie – łączcie się,ale tylko Słowianie !

 2. Gostomysł pisze:

  Tak, Jaksarze… kolega Anonim nie ma pojęcia o czym gada, a i takie gadanie sprowadza nas na poziom co najwyżej subkultury. Czy w dawnej słowiańszczyźnie nie było świątyń? Czy nie zbierały one datków? Czy niektóre spośród świątyń nie miały rangi nadrzędnej względem wielu innych (miejsca kultu większe lub mniejsze były w niemal każdej wiosce, ale przecież w swoich krajach – przekraczających często granice plemienne – istniały znakomite świątynie otoczone wiekszą czcią niż pozostałe, do których ściągali ludzie z bardzo odległych zakątków) jak choćby Radogoszcz czy Arkona?
  Kolega Anonim jest zafascynowany raczej radykalnie-romantyczną wersją rodzimowierstwa ograniczającej się do tańców rusałek i wołania Sława! nad kuflem piwa.

  Twój pomysł Jaksarze jest jak najbardziej do rzeczy – z kilkoma poprawkami… np. czemu niby miałoby rodzimowierstwo ograniczać się do etnicznych Słowian? Jak to sprawdzimy? Będziemy mierzyć czaszki, czy sprawdzać drzewa genealogiczne? I niby po co? Słowianie Południowi bez problemu przyjmowali w swoje szeregi pojmanych niewolników dając im po roku niewoli prawo wyboru – powrót do swoich lub pozostania we wspólnocie… Krzyżowali się z nami Niemcy, Holendrzy, Litwini, Tatarzy, Węgrzy – czy ich potomkowie byli Słowianami jakiejś drugiej kategorii? Jak widać nawet historycznie nie jest to uzasadnione, bo czy kwestia słowiańskości jest kwestią genów? Wg mnie raczej wyznawanych wartości, norm i ogólnie życia wg pewnych ram kulturowych z językiem na czele – a w tym przypadku też religią – … ale jak widać to obszerna dyskusja na temat pewnych istotnych dla sprawy detali.

  O detalach przyjdzie jeszcze czas rozmawiać, ale na tym etapie mam raczej wątpliwości co do ogólnego zarysu tego projektu. Projektujesz Jaksarze znakomity gmach, który zdecydowanie może przyczynić się w przyszłości do rozwoju i znaczenia Rodzimowierstwa w ogóle. Ale wg mnie ten gmach nie ma fundamentów. Wszystkie bowiem twory społeczne opierają się na zaangażowaniu ich twórców, wyrażających się w poświęconym czasie, wysiłku, pracy na rzecz, ewentualnie w uproszczonej wersji: w składkach na rzecz. Nie ma takiego tworu społecznego, który by bez tego powstał i jeszcze miał jakiekolwiek znaczenie dla szerszego społeczeństwa.
  Wszystkie wymienione powyżej elementy sprowadzają się do wspólnego mianownika, pt. pieniądze (nawet poświęcony czas i praca są przeliczalne na pieniądze, bo pieniądzem można je zastąpić lub wyliczyć, ale też ci, którzy poświęcają swój czas i pracę na rzecz kościoła czy wspólnoty – wyrzekają się w ten sposób zapłaty za to, co w przypadku pracy na rzecz pracodawcy byłoby nie do pomyślenia). Obawiam się, że Gros Rodzimowierców jeszcze do tego nie dorosło. Niestety, ale wg moich obserwacji większość naszych współwyznawców żyje w jakichś romantycznych oparach mieszając do Rodzimowierstwa ideologie, dla których pieniądz jest najgorszym złem świata (notabene – źródłem tego rodzaju ideologii nie jest wcale komunizm, ale jeszcze dalej – Chrześcijaństwo).
  Tymczasem bez funduszy każdy projekt jest skazany na totalną klęskę. A skąd te fundusze brać? Proponujesz ze składek: cóż, „z próżnego i Salomon nie naleje”, bo nie uwzględniasz chyba faktu, że przytłaczająca większość ludzi zdeklarowanych jako Rodzimowiercy to studenci (na garnuszku rodziców lub państwa) lub ludzie, którzy ledwie wiążą koniec z końcem (stąd tak wielka ich liczba pracuje zagranicą – paradoks!). Wg moich obserwacji różnym rodzimowierczym związkom wyznaniowym w Polsce trudno nawet zebrać pieniądze na salę do obrzędów (raz na kwartał) lub inne zamanifestowanie swojej obecności, co przeliczając na ilość uczestników obrzędu lub ilość stałych członków danego kościoła to kwota raptem 15-20zł na osobę! 20zł 1x na 3 miesiące… wystarczyłoby odłożyć 7zł miesięcznie… nawet z tym jest poważny problem! Nasuwa się wniosek, że rodzimowierczość tychże ludzi ogranicza się do warstwy towarzyskiej (co spychałoby nas do rangi właśnie subkultury) LUB po prostu nie stać ich nawet na takie minimalne kwoty. Obie wersje w każdym razie kompletnie zaprzepaszczają nie tylko tą, ale i każdą inną ideę wykraczającą poza dyskusje na forum, podpisywanie deklaracji i petycji… no i libacje (nawiasem mówiąc: ciekawe, że choć wielu osobom ciężko wysupłać 20zł na składkę na salę – to na piwo i papierosy zawsze znajdzie się znacznie większa kwota!).

  Skuteczność składek wymagałby znacznie większego identyfikowania się Rodzimowierców ze swoim własnym wyznaniem i organizującymi go związkami wyznaniowymi, ale też zasobności portfela tychże Rodzimowierców. Na razie wg mojego rozeznania – nie ma takich szans

  Kwestia Fundacji… nie uważasz drogi Jaksarze, że to trochę uwłaczające? Opierać nasze istnienie na łasce lub niełasce innych ludzi lub organizacji? Bo w gruncie rzeczy do tego się to sprowadza. Nie byłoby bardziej godziwe i godne zaufania gdybyśmy byli w stanie polegać na nas samych? Poza tym: jak sądzisz, ilu będzie chętnych do wspomagania tej fundacji? Fundacja ma sens wtedy, kiedy zakładamy, że oprócz jakiejś grupy bezpośrednio zaangażowanej w rodzimowierstwo i płacących regularnie składki istnieje jeszcze jakaś grupa sympatyków, niezwiązanych bezpośrednio, ale podzielających nasze działania, a to w imię podzielania części poglądow, a to w imię wyznawania demokratycznej zasady J.J. Russo (nie podzielam Twoich poglądów, ale będę walczył, abyś mógł je głosić) itp… ale bądźmy szczerzy: jak wielu takich sympatyków znajdziemy? Założyłbym się o każde pieniądze, że efekt będzie gorszy niż MIZERNY… gdyby nie to, że w rodzimowierstwie (w sensie jednostek jak i organizacji) nie ma żadnych… lub prawie żadnych pieniędzy. A skoro nie ma pieniędzy, to moc sprawcza (czy to we własnym łonie, czy na zewnątrz) jest niemal zerowa.

  Jeśli chcemy kiedyś zbudować gmach, o którym mówisz, musimy zacząć od jego fundamentów, tj od strony finansowej rodzimowierstwa w ogóle.
  Kościół katolicki zbudował swoje bogactwa na rabunku i wyzysku, zwłaszcza osób najgorzej sytuowanych. Kościół protestancki na głoszeniu etyki mówiącej, że każda praca jest na chwałę Boga, a oszczędność jest cnotą… Co ma do zaproponowania w tej kwestii Rodzimowierstwo? Jakie są pomysły, aby wspólnoty rodzimowiercze oraz sami wyznawcy indywidualnie – nawet chwilowo bez jednoczącej te wspólnoty „czapy organizacyjnej” – rośli ekonomicznie w siłę? To jest pierwsze i podstawowe pytanie i temat do dyskusji. Bez takiej dyskusji, bez wspólnych wniosków, bez wdrożenia tych wniosków – nie ma mowy o realizacji jakiegokolwiek pomysłu.
  Na potwierdzenie słuszności moich słów dopowiem, że jak dotąd żaden konstruktywny pomysł w łonie rodzimowierstwa nie został zrealizowany – a było ich już kilka. Nie liczę tu licznych konferencji, na których podziwiamy samych siebie, ze w ogóle jesteśmy… może tak podziwiajmy siebie później, jak już czegoś dokonamy?
  Niestety, już sam przekrój społeczny w Rodzimowierstwie przekreśla nawet dyskusję na ten temat, bo każde dzieło wymaga pieniędzy (bezpośrednio lub za pośrednictwem np. „pracy na rzecz”), a trudno się rozmawia o pieniądzach ze studentami na garnuszku lub ludźmi już pracującymi, ale ledwie ze swojej płacy funkcjonującymi.

 3. Pingback: Nowe Plemię Słowiańskie – płaszczyzny porozumienia i jego granice | białczyński

 4. Pingback: Jedność Rodzimowierców | blog polski

 5. opolczykpl pisze:

  Jaksar,

  Pomysł stworzenie wspólnej „instytucji” reprezentującej rodzimowierców jest jak najbardziej godny poparcia. Obecne rozdrobnienie nie tylko osłabia odradzające się pogaństwo, ale na dodatek sprawia wrażenie istnienia w jego łonie sekciarstwa – rozbicia rodzimowierców na różne odłamy czy „sekty”.
  Obawiam się wprawdzie, że członkowie wspólnot i związków rodzimowierców mogą być niezadowoleni, że „niezrzeszeni” zabierają w ich sprawie głos – ale w tym wypadku idzie o sprawę nadrzędną – jedność odradzającego się słowiańskiego pogaństwa.

  Twój program jest ambitny, ale przez to właśnie może być nie do zrealizowania. Bo sam piszesz o „osobistych często chorych ambicjach”. Myślę, że na pierwszym etapie dobrze byłoby powołać instytucję „dachową” tylko polskich wspólnot i związków – bez zakładania na początku jakichkolwiek linii programowych typu:
  1. Zasada nadrzędności nad prawem podmiotu członkowskiego
  2. Zasada bezpośredniej skuteczności

  Niech będzie to wspólne przedstawicielstwo rodzimowierców akceptujące autonomię związków w nim zrzeszonych. Myślę tylko, że nazwa tej przedstawicielskiej instytucji powinna jednoznacznie wskazywać na jej charakter – na przykład Związek Słowian Polskich, czy Słowiański Związek Rodzimowierców. Lub Słowiański Związek Polskich Rodzimowierców. Coś w tym rodzaju. Słowo „Związek” byłoby historycznym odniesieniem do Związku Wieleckiego – który – dokąd był solidarny, dotąd łoił niemiecką rzymską szubienicę jak chciał.
  Gdyby się to udało i gdyby zapanował Duch jedności w tym gremium, to kolejnym krokiem mogła by być rezygnacja z dotychczasowych nazw związków wchodzących w nową struktrę. Stałyby się one „oddziałami” ujednoliconego polskiego, słowiańskiego rodzimowierstwa. Mogłyby nawet w dużym stopniu zachować własną autonomię. Ostatecznie tysiąc lat temu nasi przodkowie Ślężanie nie narzucali woli Mazowszanom czy Wiślanom.
  Dobrym krokiem naprzód byłoby też doprowadzenie do sytuacji, w której by ograniczono do minimum tworzenie czegoś na wzór ortodoksji czy dogmatów. Istotny jest Duch Słowiański – cześć oddawana naszym Bogom, Matce Ziemi, Przodkom – i trwanie przy własnej tożsamości. Reszta nie jest aż tak istotna.
  A potem, gdy już rodzimowiercy dogadają się na własnym polskim podwórku i stworzą jednolitą strukturę można i należy szukać kontaktów z braćmi z sąsiednich krajów. Bo obecnie, gdy u siebie nie mogą się nasi rodzimowiercy dogadać i zjednoczyć, próba robienia tego na jeszcze szerszą skalę nie ma zbyt dobrych widoków.

  Ale bez względu na to, jaką drogą pojdą rodzimowiercy i jaką nazwę sobie wybiorą – niezwykle istotne jest w moim przekonaniu, aby na zewnątrz występowali jako WSPÓLNOTA.

  • Jaksar pisze:

   Tak Opolczyku ale muszą być wyznaczone ramy funkcjonowania takiej dachowej Organizacji. jestem przeciwny tworzeniu nowego Związku rządzącego się tymi samymi prawami co np. każda inna organizacja. Z wybieranym na zjeździe Zarządem, Radą nadzorczą i tak dalej…to tworzyło by kolejny klub wzajemnej adoracji i zaspakajałoby co najwyżej ambicje poszczególnych osób. Naturalnie, że Konwent czy Gromada (jak by nie zwał tego) działa szczególnie w Polsce ale musi być też otwarta na współpracę z innymi Rodzimowierczymi instytucjami poza granicami RP. Część polskich Grup Rodzimowierczych ściśle współpracuje z np. Ukraińskim Związkiem Grup Rodzimowierczych czy ze Słowakami i Czechami..dlaczego nie mieli by pokazać sensu tej współpracy np. podczas własnego okresu przewodniczenia Konwentowi ? reprezentując przy tym pozostałych ma za sobą dość mocny argument. Naturalnie, że autonomia organizacjki członkowskich o ile nie narusza Statutu i ustaleń ogółu, (np. Wiecu) nie może być naruszona..mało tego, jak pisałem wyżej..każdy związek czy stowarzyszenie ma szansę zaprezentowania nie tylko siebie z nazwy ale też praktycznych działań.
   Starałem się w szkicu opisać schemat funkcjonowania Konwentu gdzie podkreślałem, że poprzez struktury kontrolne nawet przewodnicząca w danym okresie Konwentowi grupa nie ma możności bez akceptacji dwóch innych struktur kontrolnych (Rady nadzorczej i Loży „Triglav”) samopas wypowiadać się w imieniu pozostałych. Opisany przezemnie system kontrolny świetnie funkcjonuje w konwencie Poloni Amerykańskiej a nawet Poloni Europejskiej…jest więc to system sprawdzony i zdający egzamin !

   • opolczykpl pisze:

    Jaksar,

    Dobrze, że napisałeś ten tekst. Zobaczymy, jak zostanie on przyjęty przez zainteresowanych. Bo to ostatecznie oni ustalą nazwę, strukturę i zasady funkcjonowania takiej instytucji. Jeśli do powołania jej dojdzie…

    Poruszyłeś sprawę kontaktów pojedynczych związków rodzimowierczych ze związkami zza granicy. Jest to naturalnie dobre i wskazane. Niemniej może też rodzić niezdrową rywalizację o uchodzenie za granicą za „reprezentanta” całego polskiego rodzimowierstwa. Dlatego powinno ono mieć wspólną reprezentację

   • Jaksar pisze:

    otóż to, znając jednak jako tako realia Polskiego Rodzimowierstwa obawiam się, że niewiele z tego wyjdzie tym bardziej, że na ten temat z wieloma z „rodzimowierczych przywódców” już rozmawiałem. Kontakty z zagranicą grupy mają już i tak, dla przykładu RW i Gromada Swarga z Ukrainą tak samo Watra, SW z Czechami i Słowakami .. Moim zdaniem jest to dobre ponieważ dzięki temu zdobywa się doświadczenia 🙂

 6. Anonim pisze:

  Ha ha czyli komuś się marzy rodzimowierczy Watykan z kuriami i trzepanie pieniążków. No cóż,pozostaję na stanowisku że rodzimowierstwo to stan ducha i intelektu a nie instytucje i hierarchie tudzież oczywiście stanowiska .

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s